LINE it!
ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง และโรคที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง

ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง และโรคที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง Hypertension หากปล่อยให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานและดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยมักจะพบโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแดง โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง โรคไตเรื้อรังเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสมองในด้านความจำ มีปัญหาทางด้านสายตา หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโรคความดันโลหิตสูงโดยตรงหรือโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรง

ภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง

การรักษาความดันโลหิตสูง
แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหารเบื้องต้น โดยการลดอาหารประเภทโซเดียมสูง เน้นรับประทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูง ธัญพืช ปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกาย หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดง ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการใช้ยาร่วมด้วย

ภาวะเสี่ยงที่มีผลทางสมอง

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางสมอง

 • มีโอกาสเกิดโรคอัมพาตเพิ่มขึ้น 7 เท่า
 • โอกาสเกิดเลือดออกในสมองเพิ่ม
 • โอกาสเกิดสมองขาดเลือดเพิ่ม

หมายเหตุ:
โรคหลอดเลือดสมอง stroke คำว่า stroke หรือ CVA หมายถึงภาวะที่สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ทำให้สมองส่วนดังกล่าวตายในไม่กี่นาที อาการของโรค stroke จะเกิดบริเวณของร่างกายที่ควบคุมด้วยสมองส่วนนั้น เช่น อาการอ่อนแรงโดยเฉียบพลัน อ่อนแรงหรือชาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา พูดลำบาก หรือไม่เข้าใจคำพูด หรือมีปัญหาเรื่องการมองเห็น

โรคหรือภาวะสมองขาดเลือด (Stroke) ภาวะสมองขาดเลือดมีสาเหตุมาจากการอุดตันของเส้นเลือดหรือลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด ส่งผลให้ออกซเจนและสารอาหารอื่นไม่สามารถขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ หลังจากนั้นเซลล์สมองก็จะตายในเวลาเพียงสั้นๆ สมองขาดเลือดเพียงไม่กี่นาทีก็จะทำให้เซลล์สมองตาย โรคนี้จะทำให้เกิดอาการอัมพาตเฉียบพลัน ผู้ป่วยอาจสูญเสียความสามารถในการพูดและหรือการมองเห็น ลักษณะที่สำคัญของอาการสมองขาดเลือดได้แก่

 • โรคหลอดเลือดสมองมักจะเป็นโรคที่เกิดเฉียบพลันทันที
 • สาเหตุของโรคอาจจะเกิดจากหลอดเลือดตีบ หรือเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือด
 • อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบจะเกิดทันที
 • อาการส่วนใหญ่ได้แก่อาการอ่อนแรงของแขนและหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง ผู้ป่วยมักจะมาด้วยหกล้มขณะยืน หรือเดิน หรือกำลังลุกจากเตียง บางคนมาด้วยเดินลำบาก ใช้แขนหรือขาข้างนั้นไม่ถนัด ขาหนัก เดินเซ พูดลำบาก พูดไม่ชัด นักคำไม่ออก ผู้ป่วยบางคนจะเรียกชื่อสิ่งของไม่ได้ บางคนไม่เข้าใจคำพูดที่เราพูดปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทเฉียบพลัน คนใกล้ชิดจะสังเกตุเห็นว่ามีปากเบี้ยวเวลายิ้ม หรือน้ำไหลออกจากปากเวลาแปลงฟัน

ภาวะเสี่ยงที่มีผลทางหัวใจ

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางหัวใจ

 • มีโอกาสเกิดโรคหัวใจวายเพิ่มขึ้น 6 เท่า
 • มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพิ่มขึ้น 3 เท่า

หมายเหตุ:
โรคหัวใจวาย Heart failure คือ หัวใจวายหมายถึงภาวะซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียง หัวใจวายไม่เหมือนกับหัวใจหยุดเต้น เราเรียกหัวใจวายว่า congestive heart failure คือหัวใจทำงานล้มเหลว ทำให้เนื้อเยื้อต่างๆ ขาดออกซิเจน เมื่อไตได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมา ทำให้เกิดการคั่งของน้ำและน้ำเกลือในร่างกาย หากหัวใจห้องซ้ายวายก็จะมีการคั่งของน้ำและเกลือที่ปอดทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า น้ำท่วมปอด Pulmonary edma หากหัวใจห้องขาววายจะเกิดการคั่งของน้ำที่ขาทำให้บวมที่เท้า อาการหัวใจวายอาจจะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เช่น เกิดภายหลังจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรืออาจจะค่อยๆ เกิดเช่นโรคของลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจ

Heart attack หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
โรคกล้านเนื้อหัวใจขาดเลือด หมายถึง ภาวะที่มีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดหัวใจ Coranary ทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจได้รับความเสียหาย สาเหตุมักจะเกิดจากโรคหลอดเลือดโคโรนารีตีบ

หัวใจของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ และมีเส้นเลือดชื่อ Coronary artery นำเอาเลือดและออกซิเจนมาสู่หัวใจ หากมีลิ่มเลือดมาอุดเส้นเลือด จะทำให้หัวใจขาดเลือด และออกซิเจนซึ่งส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย

โรคหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือที่เรียกว่า Coronary artery disease เป็นโรคหัวใจที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นของประเทศที่เจริญแล้ว และประเทศกำลังพัฒนารวมทั้งประเทศไทย

ภาวะเสี่ยงที่มีผลทางไต

ความดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางไต

 • เพิ่มความเสี่ยงการเกิดไตเสื่อม
 • การเกิดโปรตีนในปัสสาวะ

หมายเหตุ:
ไตเสื่อม หมายถึง โรคที่ทำให้มีการสูญเสียเนื้อไตและมีการเสื่อมของการทำงานของไตอย่างช้าๆ อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีเมื่อไตเสื่อมมากก็จะเกิดโรคแทรกซ้อน

โปรตีนในปัสาวะ หมายถึง Protein ในเลือดส่วนใหญ่เป็น Albumin ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื้อต่างๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ กระดูก ผม เล็บ และยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่นทำให้เลือดแข็งตัว เป็นภูมิคุ้มกันโรค เมื่อเลือดผ่านเข้าไต Proteinuria มีโมเลกุลใหญ่ไม่สามารถกรองผ่านไตได้ ดังนั้นเราจึงตรวจไม่พบ Proteinuria ในปัสสาวะ

ภาวะเสี่ยงที่มีผลทางหลอดหลอด

ความดันดันโลหิตสูง มีภาวะเสี่ยงที่มีผลทางหลอดหลอด

 • เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดแข็ง

หมายเหตุ:
หลอดเลือดตีบ (Atherosclerosis) หลอดเลือดแดงตีบในที่นี้ หมายถึง หลอดเลือดแดงขนาดกลาง หรือเส้นใหญ่ ซึ่งมีการสะสมของไขมันและแคลเซี่ยมที่ผนังด้านในของหลอดเลือดแดง เมื่อสะสมมีขนาดใหญ่พอ ก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยลง

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

ความดันโลหิตสูง

เฮอร์บากร้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น