LINE it!
การรักษาโรคคอพอก

การรักษาโรคคอพอก หรือ โรคต่อมไทรอยด์ และการป้องกัน

การรักษาโรคคอพอก หรือ โรคต่อมไทรอยด์ และการป้องกัน แพทย์วินิจฉัยโรคของต่อมไทรอยด์ได้จากประวัติอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจคลำต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองลำคอ การตรวจเลือดดูการทำงานของต่อมไทรรอยด์ การตรวจภาพต่อมไทรอยด์ด้วยอัลตราซาวด์ หรือการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (โดยการกินน้ำแร่รังสีไอโอดีนหรือฉีดยาเร่งรังสีบางชนิดเข้าหลอดเลือดดำ หลังจากนั้นจึงใช้เครื่องสแกนตรวจจับรังสีที่เซลล์ต่อมไทรอยด์จับกิน แล้วจึงแปลงเป็นภาพต่อมไทรอยด์) หรือการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แต่เมื่อสงสัยโรคเนื้องอก หรือโรคมะเร็งจะเจาะดูดเซลล์จากก้อนเนื้อเพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา นอกจากนั้นอาจมีการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ เช่น ตรวจภาพเอกซเรย์ปอดเพื่อดูการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง เป็นต้น

การรักษาโรคคอพอก หรือ โรคต่อมไทรอยด์

โรคคอพอก (Goiter หรือ Goitre) คือ โรคต่อมไทรอยด์โต อาจโตเรียบเพียงกลีบเดียว โตแบบเป็นตะปุ่มตะป่ำ หรือเป็นปุ่มก้อนเนื้ออาจเกิดเพียงก้อนเนื้อเดียวหรือ หลายๆ ก้อน เกิดกับต่อมไทรอยด์เพียงกลีบใดกลีบหนึ่ง หรือกับทั้งสองกลีบพร้อมกัน ดังนั้นคอพอกจึงเป็นคำกลางๆ หมายความถึงมีต่อมไทรอยด์บวมโต ซึ่งผู้ป่วยอาจมีไทรอยด์ฮอร์โมนปกติ จึงไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ยกเว้นเพียงต่อมไทรอยด์โต โดยมักมีสาเหตุจากขาดเกลือแร่ไอโอดีน ต่อมไทรอยด์จึงเพิ่มปริมาณเซลล์ให้มากขึ้น ต่อมจึงมีขนาดโตขึ้นหรือเกิดเป็นตะปุ่มตะป่ำ หรือมีการสร้างไทรรอยด์ฮอร์โมนสูงขึ้น จึงเกิดภาวะไทรอยด์ ทำงานเกินหรือไทรอยด์เป็นพิษ หรืออาจมีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ จึงเกิดอาการจากภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน ทั้งนี้ผู้ป่วยจะมีไทรอยด์ฮอร์โมนปกติ สูง หรือต่ำ ขึ้นกับสาเหตุของคอพอก

โรคปุ่มเนื้อต่อมไทรอยด์ (Thyroid nodule) คือ ปุ่มเนื้อต่อมไทรอยด์ซึ่งเป็นปุ่มเนื้อที่ไม่ ใช่เนื้องอกมะเร็ง โดยปุ่มเนื้อต่อมไทรอยด์แบ่งเป็น 3 ชนิดตามการจับไอโอดีนของเซลล์ปุ่มเนื้อ เมื่อเซลล์ปุ่มเนื้อจับไอโอดีนได้ตามปกติเรียกว่า วอร์มโนดูล (Warm nodule) ปุ่มเนื้อชนิดนี้มักเกิดจากร่างกายขาดเกลือแร่ไอโอดีน และเป็นปุ่มเนื้อที่ไม่กลายเป็นโรคมะเร็ง

เมื่อเซลล์ปุ่มเนื้อจับไอโอดีนได้สูงกว่าปกติเรียกว่า ฮอตโนดูล (Hot nodule) ซึ่งปุ่มเนื้อชนิดนี้เป็นชนิดพบได้น้อย มักทำให้มีภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน และมีรายงานเปลี่ยนเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ประปรายน้อยมากๆ เมื่อเซลล์ปุ่มเนื้อไม่จับไอโอดีนเรียกว่า โคลด์โนดูล (Cold nodule) ปุ่มเนื้อชนิดนี้โดยทั่วไป เป็นเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งและจะยุบหายได้เมื่อได้รับการรักษาด้วยยาไทรอยด์ฮอร์โมนเรียกว่า ไทรอยด์อะดีโนมา (Thyroid adenoma) อย่างไรก็ตามพบปุ่มเนื้อโคลด์โนดูลเกิดจากโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้ประมาณ 5 – 10% ดังนั้นเมื่อปุ่มเนื้อชนิดนี้มีขนาดโตขึ้น หรือไม่ยุบลงหลังได้ยาฮอร์โมนดังกล่าว การรักษามักเป็นการเจาะ/ดูดเซลล์จากปุ่มเนื้อเพื่อการตรวจทางเซลล์วิทยา เพื่อวินิจฉัยแยกโรคมะเร็ง เพื่อการรักษาได้ถูกต้องต่อไป

โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ (Thyroid cancer) เป็นโรคมะเร็งพบบ่อยชนิดหนึ่งของคนไทย เป็นโรคมะเร็งของผู้ใหญ่ แต่พบได้ตั้งแต่ในเด็กโตไปจนถึงผู้สูงอายุ ผู้หญิงพบเป็นโรคได้สุงกว่าผู้ชายถึงประมาณ 3 – 4เท่า เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ คือ การได้รับรังสีในบริเวณต่อมไทรอยด์โดยเฉพาะในช่วงเป็นเด็ก และอาการสำคัญ คือ ต่อมไทรอยด์โตมองเห็นได้และคลำได้ก้อนเนื้อหรือปุ่มเนื้อในต่อมไทรอยด์ และในโรคระยะลุกลามอาจคลำได้ต่อม น้ำเหลืองลำคอโตด้านเดียวกับที่มีก้อนเนื้อในต่อมไทรอยด์

Thyroid cancer

โรคของต่อมไทรอยด์รุนแรงไหม?
โดยทั่วไปโรคของต่อมไทรอยด์เป็นโรคไม่รุนแรง รักษาได้ ซึ่งรวมทั่งโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ยกเว้น โรคมะเร็ง ชนิดมีการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งสูงมาก (ชนิด Anaplastic หรือ ชนิด Undifferentiated) เท่านั้นที่รุนแรงมากซึ่งมักทำให้เสียชีวิตเสมอ แต่เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้น้อยมากและมักพบเกิดในผู้สูงอายุ

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?
เมื่อมีอาการผิกปกติดังกล่าวหรือสังเกตเห็นมีก้อนเนื้อผิดปกติในบริเวณต่อมไทรอยด์ และ/หรือลำคอ ควรรีบพบแพทย์ภายใน 1 – 2 สัปดาห์ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาแต่เนิ่นฟ ซึ่งจะช่วยให้รักษาได้ผลดีกว่า ใช้เวลารักษาและค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยกว่าการรักษาในระยะที่เป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคมะเร็งในระยะลุกลาม

ป้องกันโรคของต่อมไทรอยด์ได้อย่างไร?
โดยทั่วไปโรคของต่อมไทรอยด์มักไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน ยกเว้นโรคคอพอกจากการขาดไอโอดีน และโรคต่อมไทรอยด์อักเสบจากการติดเชื้อ ดังนั้นการป้องกัน คือ การกินอาหารที่มีไอดอดีน อย่างเพียงพอ เช่น อาหารทะเล น้ำปลาจาก เกลือทะเล แต่ไม่ควรกินอาหารเค็มจัดเพราะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง นอกจากนั้น คือ การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน (สุขบัญญัติแห่งชาติ) เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและเพื่อลดโอกาสติดเชื้อต่างๆ

อนึ่งจากการศึกษาพบว่าการกินอาหารที่มีไอโอดีนปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ ต่อมไทรอยด์จึงพยายามทำงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดคอพอกได้ หรือบางครั้งอาจทำให้ต่อมไทรอยด์สร้างไทรอยด์ฮอร์โมนเกินปกติเกิดภาวะไทรอยด์เป็นพิษ หรือบางครั้งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้

จึงเห็นได้ว่าทั้งการขาดไอโอดีน หรือการกินไอโอดีนมากเกินไป ก่อโรคกับต่มไทรอยด์ได้ทั้ง 2 กรณี ดังนั้นจึงควรกินอาหารที่มีไอโอนดีนแต่พอดี ไม่กินอาหารที่ขาดหรือสูง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกินไอโอดีนเสริมอาหารในรูปของวิตามิน ควรปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือ เภสัชกร ก่อนเสมอ

การรักษาโรคของต่อมไทรอยด์
การรักษาโรคต่อมไทรอยด์ขึ้นกับชนิดของโรคโดย

  • เมื่อเป็นภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน การรักษา คือ การกินยาลดการทำงานของต่อมไทรรอยด์ การผ่าตัดต่อมไทรรอยด์และ/หรือการกินน้ำแร่รังสีไอโอดีน โดยจะเป็นวิธีการใดขึ้นกับอายุ สุขภาพผู้ป่วย ดุลพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของผู้ป่วย
  • เมื่อเป็นโรคภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน การรักษา คือ การกินยาไทรอยด์ฮอร์โมน และการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น กินยาขับลดบวม เป็นต้น
  • เมื่อเป็นโรคคอพอก คือ รักษาตามสาเหตุของคอพอก เช่น รักษาภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน เป็นต้น
  • เมื่อเป็นโรคปุ่มเนื้อต่อมไทรอยด์ คือ การรักษาตามสาเหตุ เช่น รักษาภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน เป็นต้น
  • เมื่อเป็นเนื้องอกต่อมไทรอยด์ การรักษา คือ กินยาไทรอยด์ฮอร์โมน แต่เมื่อก้อนโตขึ้น หรือ ก้อนไม่ยุบหลังกินยา การรักษา คือ การผ่าตัดก้อนเนื้อหรือการผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  • เมื่อเป็นโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ การรักษาคือ การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ และอาจร่วมกับการกินยาน้ำแร่รังสีไอโอดีน การฉายรังสีรักษา หรือยาเคมีบำบัด ทั้งนี้ขึ้นกับระยะของโรคมะเร็งและชนิดของเซลล์มะเร็ง

“มอบสุขภาพดีๆ ให้กับคนที่คุณรัก”

ไทรอยด์

เฮอร์บราก้า ( Herbraga ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากสมุนไพรธรรมชาติ

สั่งซื้อสินค้าติดต่อ คุณกรณ์สุภัค โทร.0954714697

สั่งซื้อสินค้า

About เฮอร์บากร้า

ใส่ความเห็น